طرح تجزیه عراق، سوریه و یمن در دستور کار آمریکایی‌ها/ اتمام بررسی سیاست‌های کلی برنامه ششم در جلسه آ