ایجاد کارگروه‌هایی برای همکاری‌های علمی و فناورانه بین ایران و چین