دریا یک کارخانه بزرگ اقتصادی برای استانداری مازندران محسوب می‌شود