اراده سیاسی در کشور برای حمایت از مخترعان وجود دارد