تشویق بهره برداران همدان برای تولید محصولات صادراتی