حضور پررنگ کانون در نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران