الجزیره: هندوانه صادراتی ایران مایه نگرانی اعراب شده! / ایرانی ها به هندوانه مواد زیان آور تزریق کرده