آمریکا برای منافع واشنگتن سلاخی عراق را دنبال می‌کند