سلطانی: تدبر در قرآن، یک اعتکاف برتر را برای فرد رقم می‌زند