روزانه ۱۱۵ تن زباله در منطقه ثامن مشهد تولید می شود