شراکت مایکروسافت و ادوبی برای تقویت راهکارهای بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری