برکناری محترمانه سرپرست تیم لیگ برتری به خاطر مشکلات منشوری