استاندار خراسان شمالی: تکمیل طرح های نیمه تمام دغدغه اصلی استان است