رضایی: رسیدگی به سیاست های کلی برنامه ششم شنبه آینده پایان می یابد