فضيلت اعتکاف، معادل طواف خانه خدا و همتای رکوع و سجود است