اولين همايش ملي تقدير از همکاران برتر زيبا سازان برگزار شد