تقدیر از معلمان نمونه ناحیه یک قزوین با حضور نایب‌ رئیس مجلس