دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگ وهنر اقوام در سنندج راه اندازی شد