احتمال اضافه شدن بازیهای تدارکاتی تیم ملی والیبال در اردوی اروپا