تردد بی وقفه خود روهای سنگین از داخل شهر انابد بردسکن حادثه ساز شده است