معامله 11 میلیون مگاوات ساعت برق در 2 سال و 2 ماه گذشته