توجه به افکار ناب شهید مطهری سبب تحول جوانان است/ کتب مطهری نشان ‌دهنده‌ی اندیشه ناب ایشان