دیدار فرهادی با پروفسور سمیعی درباره راه اندازی مرکز فناوری های مهندسی پزشکی