پنجمین همایش تعامل انجمن صنفی نیروگاه های ایران با نیروگاه های بخار برگزار می شود