عدم استفاده از اینترنت و ماهواره در ارتباطات نفت/ محیط امن را فراهم کرده‌ایم