مسابقات بین‌المللی قرآن زمینه‌ساز همفکری اندیشمندان جهان است