در منطقه براي تجزيه سوريه، عراق و يمن برنامه ريزي شده است