شرکت‌های بیمه 122 هزار میلیارد ریال خسارت پرداختند