نیروی انتظامی باید روح اسلام را در رفتار و کردار خود تسری دهد