جلسات شورای علمی نخبگان باید همراه با نو آوری باشد