فتح‌الله‌زاده: دادن ۳۰۰ میلیارد زشت است، نه پاکت پوچ!