مذاکرات دولتمردان را از ماهیت اصلی دشمنان غافل نکند