کارشناس دوومیدانی : عملکرد ورزشکاران در فصل جدید بهتر از سال گذشته بود