عدم شناخت از دین سبب بروز انحراف و تندروی در جامعه می شود