خطوط لوله نفت و فرآورده هاي نفتي به ١٨ هزار کيلومتر افزايش مي يابد