برگزاری طرح فراگیر حفظ و درک مفاهیم سوره های قران کریم