اپل تائید کرد، ساعت این شرکت با دست های خالکوبی شده به مشکل بر می خورد