توزیع ترجمه «انسان ۲۵۰ ساله» در کشورهای انگلیسی و فرانسوی‌زبان