سه هزار هکتار از اراضی پارس آباد مغان به کشت پنبه اختصاص یافت