فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۴ بخش از نمایشگاه کتاب