انتظار نداشتم قلعه نویی مرا فیکس بازی دهد | دین محمدی مرا به قلعه نویی معرفی کرد