گردانی: آنهایی که می‌گویند خودم را به مصدومیت زده‌ام به خدا واگذار می‌کنم