شهید مطهری قاطعانه در برابر تهاجم فکری و فرهنگی معاندان ایستاد