وزیر آموزش و پرورش خبر داد :نیروهای مازاد آموزش و پرورش به سایر دستگاه‌ها منتقل می شوند