معمای صدور مجوز برای سینما در طبقه ششم یک مجتمع تجاری