برگزاری آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی تخت جمشید باطل است