ایوبی زمزمه انتخاباتی خود را تکذیب کرد+توضیحات فارس