یک سوم فضاهای آموزشی در کشور نیازمند بازسازی هستند