طرح گشایش متقابل، تجارت آسان مورد تاکید ایران و ترکیه