دو قزوینی تیم ملی سپک تاکرا را در مسابقات جهانی همراهی می کنند